MAHARASHTRA STATE POLICE RECRUITMENT-2019

 

Help Desk No. : 9699792230 / 8999783728 / 9309868270 Email : mahapolicerec2019@gmail.com Support Timings : Monday to Saturday (9.00AM to 6.00PM) User Guide

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती-२०१९ ची तात्पुरती अंतिम निवड यादी.

Bhandra Police driver constable bharti, 2019 Document verification cancelled

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती-२०१९ ची तात्पुरती अंतिम निवड यादी.

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती-२०१९ निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .

प्रेसनोट : भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेची तारीख पुढे ढकलण्याबाबत .

पोलीस आयुक्तलय,सोलापूर शहर पोलीस भरती प्रक्रिया-२०१९ तात्पुरती निवड यादी.

पोलीस आयुक्तलय,सोलापूर शहर पोलीस भरती प्रक्रिया-२०१९ प्रतीक्षा यादी.

पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती-२०१९ कागदपडताळणी बाबत.

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती-२०१९ ची निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 ची सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी .

पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती-2019 बाबत च्या सूचना.

पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर पोलिस शिपाई भरती 2019 - तात्पुरती निवड यादी.

औरंगाबाद शहर, पोलीस शिपाई भरती 2019 उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक

औरंगाबाद शहर, पोलीस शिपाई भरती-2019 तात्पुरती गुणवत्ता यादी, तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतिक्षा यादी .

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०१९ तात्पुरती निवड यादी (अंतरिम ) व प्रतीक्षा यादी.

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर कारागृह शिपाई भरती -2019 मैदानी चाचणी वेळापत्रक.

SANGLI POLICE CONSTABLE DRIVER PROVISIONAL SELECTION LIST

SANGLI POLICE CONSTABLE DRIVER PROVISIONAL WAITING LIST

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर कारागृह शिपाई भरती-2019 लेखी परिक्षेत 1:10 प्रमाणात कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर. कारागृह शिपाई भरती-2019 दि. ११/१२/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणतालिका.

कारागृह शिपाई भरती -2019 दिनांक 11/12/20 21 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील रद्द करण्यात आलेल्या प्रश्नाबाबत.

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर. कारागृह शिपाई भरती-2019 दि. ११/१२/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतरिम (Interim Marksheet) गुणतालिका.

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर. कारागृह शिपाई भरती-2019 लेखी परीक्षा दिनांक 11/12/2021 सुधारीत उत्तरतालिका.

पोलीस आयुक्त कार्यलय औरंगाबाद कारागृह शिपाई भरती सन-2019 लेखी परीक्षेत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांबाबत.

सी. पी. पुणे शहर पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर स्थानिक व तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत.

पोलीस भरती सन २०१९ सी.पी.औरंगाबाद कारागृह शिपाई भरती परीक्षेची उत्तरतालिका

पोलीस भरती सन २०१९ सी.पी.औरंगाबाद विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती- २०१९ 1:10 नुसार निकालाबाबत शुद्धिपत्रक

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती- २०१९ शारीरिक मोजमाप , कागदपत्र पडताळणी व मैदानी चाचणीचे वेळापत्रक .

Hall tickets for C.P., Aurangabad (Prison Sepoy) is live now. Exam will conducted on 11th Dec 2021

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०१९ दि. १९ /११/२०२१ - 1:10 नुसार समांतर आणि सामाजिक आरक्षणनुसार cutoff marks

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०१९ दि. १९ /११/२०२१ मैदानी चाचणीसाठी 1:10 नुसार पात्र विद्यार्थ्यांची यादी

पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०१९ दि. १९ /११/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे सुधारित अंतरिम (Interim Marksheet) गुणतालिका.

प्रेसनोट : पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती २०१९ दि. १९ /११/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील अक्षेपाबाबत .

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय पोलीस शिपाई भरती सन-२०१९ उमेदवारांसाठी सूचना.

सी. पी. सोलापूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी गुणयादी

उत्तरतालिका : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय पोलीस शिपाई भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई दि. १९ /११/२०२१ या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

प्रेसनोट : पिंपरी चिंचवड पोलीस शिपाई भरती -२०१९ उमेदवारांसाठी सूचना बाबत.

Hall tickets for C.P., Pimpri Chinchwad (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 19th Nov 2021

एस पी भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०१९ पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी एकत्रीत गुणयादी

सी. पी. पुणे शहर पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ वैदयकीय तपासणी चाचणीकरीता उमेदवारांची यादी

एस पी भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०१९ पोलीस शिपाई पदाच्या मैदानी चाचणी गुणयादी

पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ पोलीस शिपाई चालक पदाच्या मैदानी चाचणीचा सुधारित निकाल

पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर जिल्हा पोलीस शिपाई / बॅन्ड्समन भरती - २०१९ शारीरिक मैदानी चाचणीकरीता उमेदवारांची यादी

एस पी भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - २०१९ लेखी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

Police Commissionerale Pune City Police Recruitment - 2019 Interim Selection & Waiting list.

सी.पी.औरंगाबाद पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई पात्र उमेदवार यांचे कागद पडताळणी दिनांक 09 /11 /20 21

सी. पी. सोलापूर शहर पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी गुण यादी

सी. पी. पुणे शहर पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी प्रारूप गुणयादी

एस. पी.कोल्हापूर पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २३/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणपत्रक.

एस पी भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०१९ दि. २८/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

उत्तरतालिका : एस पी भंडारा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई दि. २८/१०/२०२१ या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका

सी.पी. सोलापूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ चेस्ट नंबर वाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे ८०० / १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणीचे ठिकाण (Location)

प्रेसनोट : सी.पी. सोलापूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ चेस्ट नंबर वाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे ८०० / १६०० मीटर धावण्याच्या चाचणी बाबत.

एस पी भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ लेखी व मैदानी चाचणी परीक्षा गुणयादी

उत्तरतालिका : एस पी भंडारा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई दि. २८/१०/२०२१ या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर. पोलीस शिपाई भरती-2019 1:10 प्रमाणे कागदपत्र पडताळणी करिता बोलवण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

सी.पी.औरंगाबाद पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २०/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणपत्रक.

भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०१९, शारिरीक चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची सुधारित यादी

उत्तरतालिका : एस. पी.कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका

सी.पी. सोलापूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ चे मैदानी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

एस.पी.सातारा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २१/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

प्रेसनोट : एस.पी.सातारा पोलीस भरती : पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २१/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या तात्पुरत्या (Provisional) गुणपत्रकाबाबत

Hall tickets for S.P., Bhandara (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 28th Oct 2021

उत्तरतालिका : एस.पी. सातारा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका

उत्तरपत्रिका : औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

एस पी भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०१९ Driving Test करिता पात्र उमेदवारांची यादी

नवी मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2019 तात्पुरती निवड यादी (Provisional Selection List)

उत्तरपत्रिका : सी.पी.औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका

पोलीस भरती सन २०१९ एस.पी . कोल्हापूर विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

Hall tickets for S.P., Kolhapur (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 23rd Oct 2021

पोलीस भरती सन २०१९ एस.पी. सातारा विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

वर्धा घटक पोलीस शिपाई भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

प्रेसनोट : सी.पी. सोलापूर शहर घटक पोलीस शिपाई भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांच्या यादीबाबत .

सी.पी. सोलापूर शहर घटक पोलीस शिपाई भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

Corrigendum of police pune city police recruitment-2019

Hall tickets for S.P., Satara (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 21st Oct 2021

Pressnote : Hall tickets for C.P., Aurangabad (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 20th Oct 2021

Pune city police recruitment 2019- cut off mark list

Pune city police recruitment 2019 Time table

Police recruitment 2019 written exam Qualified Candidates list

Pune city police recruitment -2019 Qualified/ Disqualified candidates list

नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या शारीरिक चाचणी च्या गुणपत्रकाबाबत .

नवी मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०१९ पुरुष उमेदवाराची शारीरिक चाचणी गुणवत्ता यादी

नवी मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०१९महिला उमेदवाराची शारीरिक चाचणी गुणवत्ता यादी

Hall tickets for C.P., Aurangabad (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 20th Oct 2021

एस. पी. भंडारा पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९ कागदपत्र पडताळणीकरिता १८/१०/२०२१ ऐवजी २०/१०/२०२१ ही सुधारित तारीख देण्यात आली आहे.

चालक पोलीस शिपाई भरती 2019 औरंगाबाद शहर. तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी

एस. पी. भंडारा पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९ लेखी परीक्षेत पात्र उमेदवाराची सुधारित यादी .

पुणे शहर पोलीस भरती २०१९ लेखीपरीक्षा अंतिम गुण यादी

औरंगाबाद शहर पोलीस भरती सन-२०१९ चालक शिपाई या पदासाठी ०८/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची (लेखी व शारीरिक चाचणी) गुणवत्ता यादी

सी.पी. सोलापूर शहर पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. ०७ /१० /२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

एस. पी. पुणे ग्रामीण पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि.०३ /१० /२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

एस. पी. पुणे ग्रामीण पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका

उत्तरपत्रिका : सी.पी. सोलापूर शहर जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

पोलीस भरती सन - २०१९ नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र दिनांक (cut of Date) निश्चितीबाबत.

सोलापूर ग्रामीन घटक पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

पुणे सिटी (CP) - अंतिम उत्तर पत्रिका आणि उमेदवारांनी केलेल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण

एस. पी. भंडारा पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९ लेखी परीक्षेत पात्र उमेदवाराची यादी .

एस. पी. नागपूर ग्रामीण पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. ३०/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणपत्रक. .

नागपूर जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

Hall tickets for C.P., Solapur City (Police Constable) is live now. Exam will conducted on 07th Oct 2021

एस. पी. सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि.०१/१० /२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

प्रेसनोट : एस. पी. सोलापूर ग्रामीण पोलीस भरती : चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. ०१/१० /२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील अक्षेपाबाबत .

प्रेसनोट : नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २४/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी बाबत.

नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २४/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

प्रेसनोट : नवी मुंबई पोलीस भरती : चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २२/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी बाबत.

नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी दि. २२/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

प्रेसनोट : एस. पी. भंडारा पोलीस भरती : चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. ३०/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या तात्पुरत्या (Provisional) गुणपत्रकाबाबत.

एस. पी. भंडारा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. ३०/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे तात्पुरते (Provisional Marksheet) गुणपत्रक.

भंडारा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

एस. पी. सोलापूर पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि.०१/१०/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या उत्तरसूचीवरील आक्षेप sp.solapur.r@mahapolice.gov या ई-मेल आयडी वर ०२/१०/२०२१ सकाळी १०.०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील.

एस. पी. सोलापूर पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका

प्रेसनोट : नागपूर जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिकाबाबत.

प्रेसनोट : वर्धा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिकाबाबत.

वर्धा जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका

सांगली घटक पोलीस शिपाई भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

पोलीस भरती सन २०१९ सी .पी . पुणे सिटी विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

प्रेसनोट : नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २४/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या अंतिम (Final) गुणपत्रकाबाबत.

नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २४/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणपत्रक.

प्रेसनोट : नवी मुंबई पोलीस भरती : चालक पोलीस शिपाई या पदासाठी दि. २२/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या अंतिम (Final) गुणपत्रकाबाबत.

नवी मुंबई पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी दि. २२/०९/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे अंतिम (Final Marksheet) गुणपत्रक.

Hall tickets for S.P., Solapur Rural (Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 01st Oct 2021

सांगली घटक पोलीस शिपाई चालक भरती - २०१९ मैदानी चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

Hall tickets for S.P., Pune Rural (Police Constable) is live now. Exam will conducted on 03rd Oct 2021

Pressnote : Hall tickets for C.P., Pune City (Police Constable) is live now. Exam will conducted on 05th Oct 2021

नवी मुंबई जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका

Pressnote : Hall tickets for S.P., Bhandara (Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 30th Sept 2021

Pressnote : Hall tickets for S.P., Nagpur Rural (Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 30th Sept 2021

Pressnote : Hall tickets for S.P., Wardha (Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 30th Sept 2021

सांगली जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारितउत्तरपत्रिका

सुधारित उत्तरपत्रिका : नवी मुंबई जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरपत्रिका

प्रेसनोट : नवी मुंबई जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका

सांगली जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरपत्रिका (उमेदवाराच्या काही तक्रारी /हरकती असल्यास आज दि २१/०९/२०२१ ३.०० वाजेपर्यंत .)

प्रेसनोट : औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 करिता लेखी परिक्षेमध्ये आपण् शारिरीक चाचणी व कौशल्य चाचणी व कागदपतत्र पडताळणी बाबत

पोलीस भरती सन २०१९ एस.पी . सांगली विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

Hall tickets for C.P., Navi Mumbai (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 24 th Sept 2021

Hall tickets for C.P., Navi Mumbai (District Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 22 th Sept 2021

Hall tickets for S.P. Sangli (District Police Constable) is live now. Exam will conducted on 23rd Sept 2021

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती - कागदपत्र पडताळणी बाबत...

प्रेसनोट (औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई पदाबाबत)

औरंगाबाद शहर पोलीस भरती सन-२०१९ चालक शिपाई या पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची गुणवत्ता यादी दि. १४/०९/२०२१.

Hall tickets for S.P. Sangli (District Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 21th Sept 2021

औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतिम गुणयादी.

औरंगाबाद जिल्हा पोलीस भरती सन-२०१९ चालक या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका.

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस सन-२०१९ बॅंड्समन या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका

Hall tickets for C.P. Aurangabad (District Police Constable Driver) is live now. Exam will conducted on 8th Sept 2021

Hall tickets for S.P. Kolhapur (District Police _Bandsman) is live now. Exam will conducted on 3rd Sept 2021

पोलीस भरती सन २०१९ एसपी कोल्हापुर विभागातून रिक्त प्रवर्गनिहाय जागा नसतांना देखील प्राप्त झालेल्या उमेदवाराची यादी. सदर उमेदवार परीक्षेस पात्र नाही.

Date of other Examination and Admit Card Will be Announced Soon ! / अन्य परीक्षेची तारीख आणि प्रवेशपत्र लवकरच जाहीर केले जाईल.

केवळ २०१९ मध्ये फ़ॉर्म भरलेल्या उमेदवारासाठी

सूचना
१) ज्या उमेदवारांनी पोलीस कॉन्स्टेबल / कारागृह शिपाई / बँड्समन पदासाठी अर्ज केला आहे अशा उमेदवारांनी 'पोलीस कॉन्स्टेबल / कारागृह शिपाई /बँड्समन' मेनूवर क्लिक करून पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे ज्या उमेदवाराने पोलीस कॉन्स्टेबल (ड्रायव्हर) पदासाठी अर्ज केला आहे ते 'पोलीस कॉन्स्टेबल (ड्रायव्हर)' मेनूवर क्लिक करून पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे जाऊ शकतात.
२) कृपया खाली दिलेल्या सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यानुसार प्रक्रियेसाठी पुढे जा.
३) प्रक्रियेला सुरुवात करण्यासाठी उमेदवारास Forgot पासवर्ड या लिंक वर क्लिक करावे लागेल,उमेदवार लॉग इन पेजवरील Forgot पासवर्ड लिंकवर क्लिक करू शकतो.
४) Forgot पासवर्ड या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर,विंडो उघडेल जिथे उमेदवाराला त्याचा/तिचा नोंदणीकृत ईमेल आयडी व जन्मतारीख टाकावी लागेल भरलेली माहिती काळजीपूर्वक पाहून सबमिट बटणावर क्लिक करा.
५) व्हेरीफिकेशन कोड/ओटीपी आपल्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठविला जाईल,हा व्हेरीफिकेशन कोड/ओटीपी ओपन विंडोमध्ये प्रविष्ट करा आणि सबमिट बटणवर क्लिक करा.
६) नवीन पासवर्ड नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवला जाईल.
७) प्राप्त झालेल्या पासवर्ड चा उपयोग करून उमेदवार लॉग इन करू शकतो.
८) पासवर्ड बदलण्यासाठी :-
  1. अ) जेव्हा उमेदवार पहिल्यांदा पोर्टलवर लॉग इन करत असेल तेव्हा उमेदवाराला पुढील प्रक्रियेसाठी त्याचा पासवर्ड बदलावा लागेल. फॉर्म ओपन असेल जिथे उमेदवाराला नोंदणीकृत ईमेल आयडी वर प्राप्त झालेला पासवर्ड प्रविष्ट करावा लागेल,त्यानंतर नवीन पासवर्ड आणि कन्फर्म नवीन पासवर्ड या रकान्यात योग्य तो पासवर्ड टाइप करा. त्यानंतर नवीन पासवर्ड नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवला जाईल.
  2. ब) लॉग इन केल्यानंतर उमेदवार उजव्या हाताच्या वरच्या कोपऱ्यात प्रोफाइल चिन्हावर क्लिक करू शकतो आणि पासवर्ड बदलू शकतो.
९) जात प्रवर्गप्रकारात एसईबीसी पर्याय निवडलेल्या उमेदवारासाठी महत्वाच्या: -
  • अ) Candidate Category Update फॉर्म उघडेल जिथे उमेदवार फक्त दिलेल्या ड्रॉप-डाउनमधून ओपन किंवा ईडब्ल्यूएस पर्याय निवडायचा असेल. योग्य तो पर्याय निवडल्या नंतर सबमिट बटण वर क्लिक करा. क्लिक करते वेळी पॉप अप बॉक्समधील सर्व संदेश काळजीपूर्वक वाचा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करा.
  • ब) त्यानंतर व्हेरिफिकेशन कोड/ओटीपी नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठविला जाईल.
  • क) प्राप्त झालेला व्हेरिफिकेशन कोड/ओटीपी प्रविष्ट करा, सर्व संदेश काळजीपूर्वक पॉप अप बॉक्समध्ये वाचा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करा. एकदा तुम्ही प्रवर्ग निवडला की तुम्हाला त्या मध्ये बदल करत येणार नाही आणि पुढील प्रक्रियेसाठी त्या प्रवर्गातच ग्राहय धरले जाईल.
Instructions
1) Candidate who have applied for the post Police constable / Prison Sepoy / Bandsman they can click on the menu ‘Police constable / Prison Sepoy / Bandsman’ and proceed for further process. Similarly candidate who have applied for the post Police constable (Driver) they can click on ‘Police constable (Driver)’ and proceed for further process.
2) Kindly read below all instructions care fully and proceed accordingly.
3) To begin with process Candidate have to start from forget password , Candidate can click on the forget password link given log in page.
4) After clicking on forget password , window will open where Candidate have to enter his/her registered email id and DOB and click submit button.
5) Verification code/OTP will be send to your registered email id, Enter this Verification code/OTP in open window and click submit.
6) New password will send to registered email id.
7) With received password candidate can login .
8) To Change password :-
  • A) When candidate is logging in for the first time in portal then candidate have to change his/her password for the further process. Window will be open where candidate have to enter the password received on the registered email id ,then new password and retype the new password. After that new password will send to registered email id.
  • B) After log in user can click on profile icon in right hand side top corner and change the password.
9) Important For the candidate who have selected the SEBC option in caste category: -
  • A) Candidate Category Update Form will open where Candidate can only able to select the Open or EWS option from the given drop-down.
  • B) Read all message in pop up box carefully and click on submit button. After that Verification code/OTP will send to registered email id.
  • C) Enter the received verification code /OTP ,Read all message in pop up box carefully and click on submit button. Once you have selected the category you will be treated in that category only.
केवळ औरंगाबाद सी.पी., पुणे सी.पी., नवी मुंबई सी.पी., सोलापूर सी.पी., पिंपरी चिंचवड सी.पी., कोल्हापूर रेंज (सांगली ग्रामीण, सातारा ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण), नागपूर रेंज (नागपूर ग्रामीण, भंडारा ग्रामीण, वर्धा ग्रामीण) या साठी